Çocukların Gözünden Okulda Yaşam

Türkiye’de ilköğretim çağındaki çocukların okul deneyimlerine odaklanan sınırlı sayıda çalışma bulunuyor. Özellikle son yıllarda yaşanan politika değişiklikleri göz önüne alındığında, bu gibi değişikliklerin çocukların eğitim deneyimlerini nasıl etkilediğini anlamak ve farklı boyutlarıyla izlemek önem taşıyor. Türkiye’de son yıllarda temel eğitim alanında yaşanan gelişmelerin başında 2012 yılında 6287 sayılı yasayla “4+4+4” olarak bilinen yeni sisteme geçilmesi geliyor. Yeni sistem kapsamında 2012-13 eğitim-öğretim yılı itibarıyla zorunlu eğitimin süresi, içeriği ve eğitim kademeleri yeniden düzenlendi. Zorunlu eğitim liseyi de kapsayacak biçimde 12 yıla çıkarıldı ve dörder yıllık üç kademe olarak yapılandırıldı. İlkokula başlama yaşı düşürüldü ve 5. sınıf ortaokul kademesine alındı. İlköğretim okulları; ilkokul, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarına dönüştü. Kademelendirmedeki değişikliklere ek olarak, seçmeli derslere ayrılan saatler ve ders seçenekleri artırıldı. Buna bağlı olarak özellikle ortaokulda haftalık toplam ders saatleri arttı. Okul dönüşümleri, öğrenci sayısındaki artış ve seçmeli derslerin çeşitlenmesi sonucunda daha fazla dersliğe gereksinim doğdu ve ikili öğretim yapan okulların sayısında artış yaşandı.