TEGV Gönüllülük Araştırmaları

TEGV’in Türkiye’de gönüllülüğün durumunu keşfetmeyi ve bireyleri gönüllülük yapmaya iten faktörleri tartışmayı amaçlayan ilk saha çalışması 2008 yılı Ekim ve Kasım aylarında yürütülmüş ve sonuçları 5 Aralık 2008 Dünya Gönüllüler Günü’nde kamuoyuna açıklanmıştır. Araştırmanın temel amacı Türkiye’de gençler arasında gönüllü faaliyetlerin ne kadar yaygın olduğunu niceliksel olarak göstermenin yanı sıra gönüllü faaliyetlerin kazanımlarını gönüllülük yapan ve yapmayan gençler arasında bir karşılaştırma yaparak tartışmak olarak tanımlanmıştır.

Çalışmada gençlerin gönüllü faaliyetlerde bulunup bulunmadıkları, yaptıkları gönüllü faaliyetlerin türü, ayırdıkları zaman, gönüllülük kavramından anladıkları, gönüllülük konusundaki algıları sorgulanmıştır. Gönüllülük konusundaki bu soruların yanı sıra bağımsız değişken olarak aşağıda daha detaylı tartışılacak anomi ve genelleştirilmiş güven düzeyleri ile birlikte psikolojik hal ve durumları da sorulmuştur.

Araştırma tasarımında Türkiye’de gönüllülük için en önemli havuzu oluşturan 18-35 yaş arası gençlerle TEGV’de hali hazırda gönüllülük yapmakta olan gençlerin belli başlı parametrelerde karşılaştırılması hedeflenmiştir. Bu parametrelerde iki kesim arasında gözlemlenebilecek farklılıkları gönüllülüğün kazanımları ya da nedenleri olarak tanımlamak mümkündür.