araştırmalar
 • Türkiye’de Gençlik, Gönüllülük ve Sosyal Sermaye

  Araştırma çalışmasından elde edilen sonuçları aşağıdaki gibi özetleyebiliriz: Araştırma sonuçlarına göre 18-35 yaş arası kentsel bölgelerde yaşayan gençler arasında son bir yıl içerisinde herhangi bir gönüllü faaliyete katılanların oranı sadece yüzde 5. Dünya Değerler Araştırması’nın üçüncü aşamasının verileri ülkemizin gönüllü faaliyetlere katılım açısından yüzde 1,5’luk bir oranla 55 ülke arasında sonuncu olduğunu zaten göstermekteydi. Aynı araştırmaya göre kentsel bölgelerde yaşayan Türk gençlerinin de gönüllü faaliyetlere katılımı sadece yüzde 7 oranında. TEGV araştırması da ülkemizin bu konuda ne kadar geride kaldığını […]
 • TEGV Gönüllülük ve Kazanımları

  Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), 5 Aralık 2009 Dünya Gönüllüler Kutlamaları çerçevesinde kamuoyuyla paylaşmak amacıyla TEGV gönüllüleri arasında bir anket çalışması yürütmüştür. Anket çalışmasının başlıca amaçları: TEGV Gönüllülerinin kurum bünyesindeki etkinliklerini sergilemek; Gönüllülük faaliyetlerinin kazanımları konusundaki algılarını öğrenmek; Gönüllülük faaliyetleri üzerinde etkisi olacak faktörleri keşfetmek; TEGV Gönüllülerinin algılarından yola çıkarak sivil toplum kuruluşları için gönüllü ilişkilerinin yönetimi için bazı öneriler geliştirmek olarak tanımlanmıştır. Araştırma çalışmasının başlangıç aşamasında soru formunun geliştirilmesine yönelik 24 derinlemesine görüşme yapılmıştır. Görüşmelerin illere […]
 • TEGV Gönüllülük ve Sürdürülebilirlik Araştırması

  TEGV, 1 Aralık 2010 günü düzenlenecek bir program çerçevesinde “Dünya Gönüllüler Günü”nü kutlayacaktır. Bu programın bir parçası ve 2008’den beri süregelen Gönüllülük Araştırmalarının üçüncüsü olarak, “Sürdürülebilir Gönüllülük” başlıklı bir araştırma çalışması yürütülmüştür. Gönüllülerle çalışan her kurum, Gönüllülük Tüneli adı verebileceğimiz bir süreçle karşı karşıyadır. Bu tünel, Gönüllülük Başvurusu yapan bireylerin sadık gönüllüler haline dönüşmesi sürecini temsil eder ve bu tünel boyunca da ilk başvuruyu yapan aday gönüllü havuzunun sadece belirli bir oranı gönüllüye dönüşür. Zaman içerisinde yorgunluk ya da başka […]
 • Çocukların Gözünden Okulda Yaşam

  Türkiye’de ilköğretim çağındaki çocukların okul deneyimlerine odaklanan sınırlı sayıda çalışma bulunuyor. Özellikle son yıllarda yaşanan politika değişiklikleri göz önüne alındığında, bu gibi değişikliklerin çocukların eğitim deneyimlerini nasıl etkilediğini anlamak ve farklı boyutlarıyla izlemek önem taşıyor. Türkiye’de son yıllarda temel eğitim alanında yaşanan gelişmelerin başında 2012 yılında 6287 sayılı yasayla “4+4+4” olarak bilinen yeni sisteme geçilmesi geliyor. Yeni sistem kapsamında 2012-13 eğitim-öğretim yılı itibarıyla zorunlu eğitimin süresi, içeriği ve eğitim kademeleri yeniden düzenlendi. Zorunlu eğitim liseyi de kapsayacak biçimde 12 yıla […]
 • TEGV Etki Araştırması

  TEGV Etki Araştırması Infakto Research Workshop tarafından gerçekleştirilmiştir. Infakto Research Workshop ekibinin yanısıra, TEGV’de oluşturulan proje grubu ve Koç Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Dekanı ve TEGV Eğitim Danışma Kurulu Üyesi olan Prof. Dr. Sami Gülgöz de çalışma tasarımının oluşturulmasında ve yürütülmesinde katkı sağlamıştır.    
 • TEGV Gönüllülük Araştırmaları

  TEGV’in Türkiye’de gönüllülüğün durumunu keşfetmeyi ve bireyleri gönüllülük yapmaya iten faktörleri tartışmayı amaçlayan ilk saha çalışması 2008 yılı Ekim ve Kasım aylarında yürütülmüş ve sonuçları 5 Aralık 2008 Dünya Gönüllüler Günü’nde kamuoyuna açıklanmıştır. Araştırmanın temel amacı Türkiye’de gençler arasında gönüllü faaliyetlerin ne kadar yaygın olduğunu niceliksel olarak göstermenin yanı sıra gönüllü faaliyetlerin kazanımlarını gönüllülük yapan ve yapmayan gençler arasında bir karşılaştırma yaparak tartışmak olarak tanımlanmıştır. Çalışmada gençlerin gönüllü faaliyetlerde bulunup bulunmadıkları, yaptıkları gönüllü faaliyetlerin türü, ayırdıkları zaman, gönüllülük kavramından anladıkları, […]
 • Türkiye’de Gençlerin İyi Olma Hali Raporu 2

  İyi olma hali (well-being), kişilerin yaşam kalitesini ve memnuniyetini ön plana alan ve belirlenmeye çalışılan temel göstergeler çerçevesinde yapabilirliklerini arttırmayı hedefleyen bir yaklaşımdır. İyi olma hali yaklaşımı sağlık, maddi durum, eğitim, ev ve çevre koşulları, risk ve güvenlik, katılım ve ilişkiler gibi farklı alanlarda bireylerin “iyi” olmasını hedefleyerek, kişilerin refahına ve gelişmesine bütünsel olarak yaklaşır. Bu farklı alanlar altında takip edilmesi ve geliştirilmesi gereken göstergelerin belirlenmesi yardımıyla kişilerin yapabilirliklerini arttırmayı hedefler. Yaşam koşullarını belirleyen unsurları hem nesnel hem de öznel […]
 • Türkiye’de Gençlerin İyi Olma Hali Raporu Saha Araştırması Raporu

  Türkiye’de gençlik alanında birçok çalışma yapılmasına rağmen bu alanda yapılan kapsamlı bir gençlik araştırması yoktu. Bu durum gerçekleşen bazı projelerin gençlere rağmen yapılan toplum mühendisliğine dönüşmesine yol açıyordu. Bu yüzden Habitat Derneği olarak Türkiye’de gençlerin iyi olma haline yönelik bir araştırma yaptık ve raporunu sizlere sunuyoruz. Bu rapordaki amaçlarımızdan birisi Türkiye’deki gençlerle ilgili yürütülen çalışmaları gençlerin bakış açılarıyla test etmektir. Bir diğer amacımızda özellikle gençlik alanında yapılan hizmetlerin ölçümlemesini sağlamaktır.    
 • Adana’da Mevsimlik Tarım İşçilerinin Çocuklarının Yaşam Koşullarının İyileştirilmesi

  “Adana’da Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çocuklarının Yaşam Koşullarının Çocuğun İyi Olma Hali Perspektifinden İyileştirilmesi” projesi, Bernard van Leer Vakfı desteği ve Çukurova Kalkınma Ajansı işbirliğiyle 2016-2017 yıllarında gerçekleştirildi. Çukurova’da mevsimlik tarım işçilerinin yoğun olarak yaşadıkları üç çadır alanında yürütülen saha araştırması ile özellikle 0-8 yaş çocukların ve ebeveynlerinin ihtiyaçlarının tespit edilmesi yanı sıra Türkiye’de mevsimlik tarım işçiliğinin yaygın olduğu diğer alanlarda da ihtiyaç belirlemede güvenle kullanılabilecek bir araştırma modelinin geliştirilmesi amaçlandı. Araştırma bulguları ve çözüm önerilerini içeren rapor “Ben Kendim Büyüdüm Demiyorum” başlığıyla yayımlandı. Kaynakçaları […]
 • Türkiye’de Kutuplaşmanın Boyutları – 2017

  İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin, Marshall Fonu’nun (GMF-German Marshall Fund) bir projesi olan Karadeniz İşbirliği Fonu’nun (BST-Black Sea Cooperation Trust) desteğiyle yürüttüğü, Kasım-Aralık 2017 tarihlerinde 2004 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen “Türkiye’de Kutuplaşmanın Boyutları” araştırması sonuçları Emre Erdoğan ve Pınar Uyan Semerci tarafından 5 Şubat 2018 tarihinde İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde sunulacak. Araştırma sonuçları oldukça yoğun olan siyasi gündemde Türkiye’deki siyasal kutuplaşmayı farklı boyutlarıyla ele alıyor. İlk defa 2015 Kasım seçimleri sonrasında gerçekleştirilen araştırma çalışması Türkiye’de farklı siyasi parti […]